نوشته جات

Lotus Photo
22ام مهر 98

نوشتن

نوشتن جدی برای من از دوازده سالگی شروع شد. نویسندگی نه ، نوشتن. از...